Είστε στο βήμα:
Καλώς ήρθατε!!!
Δημιουργήστε αφίσα για τα έργα σας σε 5 γρήγορα και εύκολα βήματα!
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

02. Επιλέξτε ταμείο χρηματοδότησης
& επιχειρησιακό πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Τεχνική Βοήθεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Ηπείρου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Θεσσαλίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Αττικής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Πελοποννήσου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Κρήτης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας / Interreg V-A "Ελλάδα - Κύπρος" Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας / Interreg V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία" Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας / Interreg V-A "Ελλάδα - Ιταλία" Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας / Interreg IPA II "Ελλάδα - Αλβανία" Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας / Interreg IPA II "Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας / Interreg V-B "Βαλκανική-Μεσόγειος" Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

03. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

04. Ελέγξτε αν τα δεδομένα που καταχωρήσατε είναι σωστά

Προεπισκόπηση
Μέγεθος και διάταξη σελίδας:
Ταμείο χρηματοδότησης :
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

Tα στοιχεία σας
Δικαιούχος:
Φορέας Υλοποίησης:
Στοιχεία Έργου:
Iστοσελίδα:

05. Η αφίσα σας ολοκληρώθηκε

Η παρούσα εφαρμογή έχει σχεδιαστεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και η χρήση της επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε φορείς που ασκούν ρόλο συντονισμού, παρακολούθησης, διαχείρισης ή υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014- 2020. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων (2012/C 271/04).